ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2008

ಇದು ಮೊದಲಾ ಸಲಾ

ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲರ್ದ ಬಡಿಗ್ಯ ಏನ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರ .... ಅಂತ ಕೇಳಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕ್ರೀಯೇಟ್ ಮಾಡಿನಿ.
ಮುಂದಾ ....ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ....ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರ ಚಹಾದ ಜೋಡಿ ಚೂಡಾ ತಿನ್ಲ್ಲಿಕಿ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗೋಣು ಅಂತ.